پرسپولــــیس پـیــچ

پرسپولــــیس پـیــچ
1398/12/7

پیچ سنگ شکن و آسیاب

پیچ های سنگ شکن مخصوص اتصال به اجسام سنگی
تعداد بازدید: 33