پرسپولــــیس پـیــچ

پرسپولــــیس پـیــچ
1399/9/13

پیچ سنگ شکن و آسیاب

پیچ های سنگ شکن مخصوص اتصال به اجسام سنگی
تعداد بازدید: 180