پرسپولــــیس پـیــچ

پرسپولــــیس پـیــچ
1400/5/5

پیچ سنگ شکن و آسیاب

پیچ های سنگ شکن مخصوص اتصال به اجسام سنگی
تعداد بازدید: 303